Efekty

Słoneczny trawnik przepasany wstęgami zieleni Żółta obwódka wrzośca obiega teren działki łącząc kompozycyjnie część frontową  z ogrodem wypoczynkowym Pas ogrodu widziany z góry Murawa zatopiona w roślinności, w tle trawiaste wejście do ogrodu Królujące w ogrodzie rozłożyste korony surmii bignoniowych Kompozycje roślinne sprawiają wrażenie wbiegania roślin na obszar trawnika Faliste linie nasadzeń zapraszają do odwiedzenia kolejnego wnętrza ogrodu Łany wrzosów tonące w płomiennych barwach tawuły japońskiej Golflame Zielona wyspa Biel pięciornika nadaje głębi wnętrzu ogrodowemu Rozległy trawnik odkrywa kolejne wnętrze ogrodu Nasadzenia roślinne przytulone do trawnika Kuliste korony robini ramują wejście na centralny trawnik Zestawienie roślin o płaczących pokrojach z kulistymi bryłami żywotników Wiosenny akcent w ogrodzie rozjaśni każdy pochmurny dzień Efekt dynamizmu uzyskany dzięki zieleni wbiegającej na trawnik Wiosna w ogrodzie Oryginalne pędy leszczyny na tle barwnej kompozycji roślinnej Fontannowa forma buka purpurowego stanowi dominantę kompozycji Fragment nasadzeń wzdłuż wybrukowanej ścieżki

Czym się zajmiemy …

Zaj­mu­jemy się kom­plek­sową re­ali­za­cją in­we­sty­cji zwią­za­nych z ar­chi­tek­turą krajobrazu.

Pro­wa­dzimy re­ali­za­cje wła­snych i po­wie­rzo­nych projektów.

Za­kła­damy ogrody od pod­staw oraz mo­der­ni­zu­jemy istniejące.

Ofe­ru­jemy ma­te­riał ro­ślinny wła­sny oraz z re­no­mo­wa­nych szkó­łek ogrodniczych.

Wszyst­kie usługi oraz za­ku­pione u nas ro­śliny ob­jęte są 12 mie­sięczną gwarancją.

Za­kres na­szych usług obejmuje:

  1. In­wen­ta­ry­za­cje zie­leni (in­wen­ta­ry­za­cje dendrologiczne)
  2. Prace ziemne zwią­zane z przy­go­to­wa­niem te­renu pod na­sa­dze­nia: prze­ko­pa­nie, od­chwasz­cze­nie, po­prawa struk­tury gleby, na­wie­zie­nie i roz­plan­to­wa­nie hu­musu, ukształ­to­wa­nie terenu.
  3. Na­sa­dze­nia drzew i krzewów
  4. Za­kła­da­nie traw­ni­ków z siewu i darni rolowanej
  5. Mon­taż sys­te­mów au­to­ma­tycz­nego nawodnienia
  6. Bu­dowę ukła­dów wod­nych (ka­skady, oczka wodne, itp.)
  7. Mon­taż sys­te­mów oświe­tle­nia ogrodowego
  8. Mon­taż ele­men­tów ma­łej architektury
  9. Kom­plek­sowe pie­lę­gna­cje te­re­nów zieleni