In­for­ma­cja prawna

Wszyst­kie in­for­ma­cje za­warte w ni­niej­szym ser­wi­sie in­ter­ne­to­wym (w szcze­gól­no­ści prawa au­tor­skie do zdjęć, ry­sun­ków, sche­ma­tów i in­nych utwo­rów znaj­du­ją­cych się w nim) sta­no­wią wła­sność firmy Zie­lono Mi i pod­le­gają ochro­nie pol­skiego prawa au­tor­skiego — ustawy z dnia 04-​​02-​​1994 r. o pra­wie au­tor­skim i pra­wach po­krew­nych /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm./ oraz mię­dzy­na­ro­do­wego prawa au­tor­skiego, jak też prze­pi­som o nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji z ustawy z 16-​​04-​​1993 r. o zwal­cza­niu nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Na­ru­sze­nie wy­żej wy­mie­nio­nych praw za­gro­żone jest od­po­wie­dzial­no­ścią karną z art. 115 — 117 ustawy z dnia 04-​​02-​​1994 r. o pra­wie au­tor­skim i pra­wach po­krew­nych oraz z art. 24–25 ustawy z 16-​​04-​​1993 r. o zwal­cza­niu nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji, jak też od­po­wie­dzial­no­ścią odszkodowawczą.