Pro­jekty

Falujący ogród - Krzeptów Wizualizacja - lawendowe przejście Wizualizacja - wnętrze ogrodowe Wizualizacja - słoneczny taras Ogród nowoczesny - Wrocław Wizualizacja_Ogród nowoczesny - zbiornik wodny Wizualizacja_Ogród nowoczesny - zielony wypoczynek Wizualizacja_Ogród nowoczesny - wśród zieleni Kawiarnia przy plaży - rzut Kawiarnia - strefa wejściowa Kawiarnia - zieleń w donicach Kawiarnia - zielony wypoczynek Ogród rodzinny - Rogoż Wizualizacja_Rogoż - strefa wejściowa Ogród swobodny - Bielany Wrocławskie Wizualizacja_Ogród swobodny - altana w otoczeniu zieleni Wizualizacja_Ogród swobodny - ogród nocą Wizualizacja_Ogród swobodny - w otoczeniu kamiennych głazów Zagospodarowanie tarasu - Wrocław Taras - odpoczynek wśród szumu wód Taras - miejsce wypoczynku Taras - zielone wnętrze Wizualizacja - widok na oczko wodne Wizualizacja - fragment oczka wodnego Wizualizacja - ogród wypoczynkowy Ogród w zabudowie szeregowej - Karwiany Wizualizacja - wnętrze ogrodowe - Karwiany Ogród architektoniczny - Wrocław Wizualizacja - słoneczne wnętrze Wizualizacja - przejście w otoczeniu roślinności Wizualizacja - ogród kul Ogród wielopoziomowy - Brzeg Dolny Wizualizacja - roślinność przy tarasie Wizualizacja - 2 poziomy ogrodu Wizualizacja - murek oporowy obsadzony roślinnością Wizualizacja - fragment drewnianej pergoli Wizualizacja - pergola Wizualizacja - leśne zacisze Zagospodarowanie zbiornika wodnego - Czachowo Czachowo - wypoczynek wśród brzóz Czachowo - zagospodarowanie wyspy Czachowo - wizualizacja Czachowo - wypoczynek na wyspie Czachowo - tęcza zieleni Czachowo - drewniane podesty

Co pro­jek­tu­jemy:

 1. Ogrody przy­domowe, re­zy­den­cjo­nalne
 2. Te­reny zie­leni otwar­tej (zie­leń miej­ską, zie­leń przy bu­dyn­kach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, zie­leń przy fir­mach, ho­te­lach, ka­wiar­niach, zie­leń osie­dlową, parki, działki re­kre­acyjne, zie­leń przy cią­gach ko­mu­ni­ka­cyj­nych, zie­leń izolacyjną)
 3. Zie­leń na bal­ko­nach i tarasach
 4. Aran­ża­cje wnętrz zie­le­nią dla po­miesz­czeń ogól­no­do­stęp­nych i prywatnych
 5. Zie­lone aran­ża­cje w donicach

e — pro­jekt ogrodu

Przy ogro­dach po­ło­żo­nych w dal­szej od­le­gło­ści pro­po­nu­jemy Pań­stwu wy­ko­na­nie pro­jektu drogą in­ter­ne­tową. Za­ma­wia­jący e-​​projekt prze­syła nam mapę te­renu z na­nie­sio­nym do­mem, zdję­cia po­se­sji i wy­peł­nia for­mu­larz z in­for­ma­cjami nie­zbęd­nymi do wy­ko­na­nia pro­jektu. Po pod­pi­sa­niu for­mu­la­rza za­mó­wie­nia i wy­ko­na­niu prze­lewu za­liczki przy­stę­pu­jemy do wy­ko­na­nia pro­jektu ogrodu.

Po­bierz for­mu­larz — In­for­ma­cje o przy­szłym ogrodzie

Etapy po­wsta­wa­nia projektu:

 1. Wi­zyta u Klienta w celu za­po­zna­nia się z te­re­nem, wy­ko­na­nia po­mia­rów i ana­lizy te­renu (in­wen­ta­ry­za­cja ist­nie­ją­cego za­go­spo­da­ro­wa­nia działki, in­fra­struk­tury tech­nicz­nej, zba­da­nie typu i struk­tury gleby, okre­śle­nie cha­rak­teru ota­cza­ją­cego kra­jo­brazu, punk­tów wi­do­ko­wych) oraz usta­le­nia Pań­stwa ocze­ki­wań do­ty­czą­cych wy­glądu i prze­zna­cze­nia ogrodu.
 2. Wy­ko­na­nie pro­jektu /​ pro­jek­tów kon­cep­cyj­nych ogrodu, czyli ogól­nego pro­jektu za­go­spo­da­ro­wa­nia te­renu przed­sta­wia­ją­cego roz­miesz­cze­nie i roz­miary wszyst­kich czę­ści skła­do­wych ogrodu (prze­bieg cią­gów ko­mu­ni­ka­cyj­nych, lo­ka­li­za­cję ele­men­tów ma­łej ar­chi­tek­tury, grup ro­ślin­no­ści, traw­ni­ków, ele­men­tów wod­nych, itp. ).
 3. Opra­co­wa­nie pro­jektu za­go­spo­da­ro­wa­nia ogrodu zawierającego:
  • Opis za­ło­żeń projektowych
  • Rzut układu ogrodu — plan­sza podstawowa
  • Rzut gra­ficzny — układ i do­bór ro­ślin — plan­sza kolorowa
  • Ilu­stra­cje po­szcze­gól­nych ga­tun­ków i od­mian roślin
  • Wi­zu­ali­za­cje wy­bra­nych frag­men­tów ogrodu
  • Sche­mat uło­że­nia nawierzchni
  • Ar­kusz z ze­sta­wie­niem ro­ślin, po­wierzchni, materiałów
  • Sza­cun­kowy kosz­to­rys re­ali­za­cji założenia

Do­dat­kowo wy­ko­nu­jemy również:

 1. Pro­jekt sys­temu au­to­ma­tycz­nego nawadniania
 2. Pro­jekt oświe­tle­nia ogrodu
 3. Inne … wg. potrzeb