Kon­takt

Z I E L O N O   M I     —    P R A C O W N I A   A R C H I T E K T U R Y   K R A J O B R A Z U

ul. Wro­cław­ska 6
55–100 Trzebnica
tel. 504 173 792
e-​​mail: pracownia@​zielono-​mi.​eu

Ka­mila Czar­nik
wła­ści­ciel, ar­chi­tekt kra­jo­brazu
e-​​mail: kamila@​zielono-​mi.​eu
tel. 504 173 792

Ra­fał Czar­nik
wła­ści­ciel
e-​​mail: rafal@​zielono-​mi.​eu
tel. 502 424 992