W jed­nej firmie?

Przyrządy rysunkoweCzy pro­jekt ogrodu i jego re­ali­za­cja po­winny być zle­cone  jed­nej fir­mie, czy oddzielnie?

Ogród naj­le­piej urzą­dzać we­dług wcze­śniej przy­go­to­wa­nego pro­jektu. Jest on pod­stawą do wy­li­cze­nia kosz­tów ja­kie po­nie­siemy w związku z jego re­ali­za­cją oraz po­może nam po­dzie­lić prace na etapy. Sprawi też, że efekt koń­cowy bę­dzie rów­no­znaczny z na­szymi oczekiwaniami.

Do­brze zro­biony pro­jekt to po­łowa suk­cesu przy za­go­spo­da­ro­wy­wa­niu działki. Re­ali­za­cja ta­kiego pro­jektu prze­biega  szyb­ciej i spraw­niej. Aby tak się jed­nak stało, warto po­wie­rzyć re­ali­za­cję pro­jektu fir­mie, która go spo­rzą­dziła. Obę­dzie się wtedy bez wielu kom­pli­ka­cji, które mogą wy­nik­nąć, gdy pro­jekt i re­ali­za­cję wy­ko­nują dwie nie­za­leżne firmy, a pro­jek­tan­towi nie za­pro­po­no­wano nad­zoru au­tor­skiego w trak­cie jego realizacji.

Pla­nu­jąc więc za­go­spo­da­ro­wa­nie ogrodu, naj­le­piej zgło­sić się do firmy, która działa kom­plek­sowo tj. nie tylko zrobi dla nas pro­jekt, ale także go zre­ali­zuje. Do­dat­ko­wym atu­tem ta­kich firm może być wła­sna szkółka dzięki czemu ma­te­riał ro­ślinny pro­po­no­wany Klien­towi po­siada znacz­nie niż­szą cenę niż ku­po­wany oddzielnie.

Współ­pra­cu­jąc z firmą pro­jek­towo — wy­ko­naw­czą, nie mu­simy mar­twić się prak­tycz­nie o nic. Wszel­kimi for­mal­no­ściami zwią­za­nymi z or­ga­ni­za­cją prac w ogro­dzie, za­ku­pem i do­star­cze­niem ma­te­riału ro­ślin­nego, ziemi, in­sta­la­cji na­wad­nia­ją­cej, traw­nika czy ewen­tu­al­nymi po­praw­kami  w pro­jek­cie,  zaj­muje się dana firma. Współ­pra­cu­jąc z fir­mami od­ręb­nymi, to praw­do­po­dob­nie na Pań­stwa gło­wie by­łoby za­ła­twia­nie wielu for­mal­no­ści, wy­ko­ny­wa­nie te­le­fo­nów i uma­wia­nie się na wy­ko­na­nie da­nej usługi z każ­dym z osobna.

Do­dat­kowo od­po­wie­dzial­ność za ogród spo­czywa w rę­kach jed­nej firmy.

Pra­cow­nia Ar­chi­tek­tury Kra­jo­brazu ‘Zie­lono Mi’ ma szczę­ście za­li­czać się do firm pro­po­nu­ją­cych usługi kom­plek­sowe. Współ­praca z nami bez­względ­nie ogra­ni­czy koszty wy­ko­na­nia ogrodu oraz za­pewni oszczęd­ność Pań­stwa czasu na za­ła­twia­nie ja­kich­kol­wiek spraw z nim związanych.

Mamy Pań­stwu do za­ofe­ro­wa­nia pro­jekt, re­ali­za­cję i pie­lę­gna­cję oraz spraw­dzony, zdrowy ma­te­riał ro­ślinny po­cho­dzący z wła­snej szkółki, ob­jęty roczną gwa­ran­cją. Do­dat­kowo je­ste­śmy w sta­nie wy­pra­co­wać hur­towe ra­baty na ro­ślin­ność za­ku­pioną w in­nych punk­tach. Przy za­mó­wie­niach ca­ło­ścio­wych, do­sta­nie­cie Pań­stwo od nas atrak­cyjne ra­baty na projekt.

Za­pra­szamy do współ­pracy! Mamy zie­lony po­mysł na ogród… dla Ciebie.