Pro­gram pie­lę­gna­cji zieleni

KOM­PLEK­SOWY PRO­GRAM PIE­LĘ­GNA­CJI ZIE­LENI (OGRODU)


DLA KOGO ?

Idea stwo­rze­nia pro­gramu pie­lę­gna­cyj­nego zielni ( ro­ślin­no­ści, traw­nika ) skie­ro­wana jest do osób pry­wat­nych i firm, które chcą pra­wi­dłowo dbać o swoją zie­loną prze­strzeń wła­snymi si­łami, nie za­trud­nia­jąc do tego firmy ogrod­ni­czej, zgod­nie z my­ślą, że do­brze jest, za­nim przy­stą­pimy do ja­kich­kol­wiek prac – mieć okre­ślony plan działania.

Pro­gram pie­lę­gna­cji zielni two­rzony jest in­dy­wi­du­al­nie pod każde zamówienie.


DLA­CZEGO?

Samo ob­sa­dze­nie ogrodu nie wy­star­czy… aby ogród do­brze wy­glą­dał, a ro­śliny pra­wi­dłowo się roz­wi­jały, na­leży mieć jesz­cze wie­dzę na te­mat sztuki pie­lę­gna­cji zieleni.

Czę­sto zda­rza się, że ro­śliny trak­tu­jemy zbio­rowo i pie­lę­gnu­jemy je „na oko”.

Tym­cza­sem na­sze ogrody skła­dają się z róż­no­rod­nych ga­tun­ków i od­mian ro­ślin, a każda z nich wy­maga in­dy­wi­du­al­nego po­dej­ścia, od­po­wied­niego pro­gramu, który wy­eli­mi­nuje ry­zyko po­peł­nie­nia błędu w pie­lę­gna­cji i sprawi, że każda z ro­ślin bę­dzie się pra­wi­dłowo rozwijała.

ROZ­WIĄ­ZA­NIE

Kom­plek­sowy pro­gram pie­lę­gna­cji ogrodu na cały rok – co­mie­sięczna ta­bela zadań.

Do­ku­men­ta­cja za­wiera opis wszyst­kich nie­zbęd­nych za­bie­gów pie­lę­gna­cyj­nych wła­ści­wych dla da­nego ga­tunku i od­miany ro­śliny, aby stwo­rzyć opty­malne wa­runki dla jej roz­woju, nie prze­oczyć żad­nego za­biegu, ani nie “przedobrzyć”.

Pro­gram pie­lę­gna­cji zie­leni two­rzony jest w for­mie ta­be­la­rycz­nej osobno dla każ­dego mie­siąca i dla każ­dej ro­śliny, którą mamy po­sa­dzoną w ogro­dzie. Tym spo­so­bem otrzy­mu­jemy kom­pletne dane na te­mat co, kiedy i jak pie­lę­gno­wać w ogro­dzie, w wy­god­nej, czy­tel­nej for­mie co­mie­sięcz­nej ta­beli za­dań (przy­kła­dowo uzy­skamy dane dot. np. za­bie­gów ja­kie na­leży wy­ko­nać w ogro­dzie w m-​​cu kwiet­niu, czyli które ro­śliny i w jaki spo­sób przy­ciąć, które i czym po­za­wo­zić, opry­skać, jak po­stę­po­wać z traw­ni­kiem itd…).

W pro­gra­mie każda ro­ślina uzy­ska kom­plek­sowe dane:

1. Wy­tyczne do­ty­czące cięcia

- ter­min cięcia

- za­sady, tech­nika cięcia

- ro­dzaj cię­cia (np. cię­cie: sa­ni­tarne, re­gu­lu­jące po­krój, for­mu­jące, po­pra­wia­jące kwit­nie­nie, prze­świe­tla­jące, od­mła­dza­jące, po kwitnieniu )

- spo­soby za­bez­pie­cza­nia ran po cięciu

2. Ter­mi­narz ochrony ro­ślin (pro­fi­lak­tyka ochrony roślin)

- ter­min opry­sków ochronnych

- ro­dzaj środka ochrony

3. Opis naj­częst­szych cho­rób i szkod­ni­ków cha­rak­te­ry­stycz­nych dla da­nej ro­śliny oraz spo­soby ich zwalczania

4.   Wy­tyczne od­no­śnie nawożenia

- ter­mi­narz nawożenia

- ro­dzaj nawozu

5. Wy­tyczne ochrony przed mrozem

6. Inne za­biegi cha­rak­te­ry­styczne i nie­zbędne dla da­nej ro­śliny ( np. ko­niecz­ność pod­wią­zy­wa­nia kwia­to­sta­nów, za­biegi do­ty­czące uprawy gleby, za­sto­so­wa­nie pod­pór, itp. )

Ana­lo­gicz­nie two­rzony jest kom­plek­sowy pro­gram pie­lę­gna­cji traw­nika.

WY­NIKI

Wie­dza i pew­ność, że dbamy o ogród prawidłowo.

Brak strat w ro­ślin­no­ści na sku­tek nie­wła­ści­wej pielęgnacji.

Oszczęd­no­ści fi­nan­sowe – za­kup wła­ści­wych ilo­ściowo i ja­ko­ściowo na­wo­zów i środ­ków ochrony roślin.

Zdrowy, za­dbany ogród przez cały rok.

Za­chę­camy do współpracy.