In­wen­ta­ry­za­cje zieleni

IN­WEN­TA­RY­ZA­CJE DEN­DRO­LO­GICZNE (IN­WEN­TA­RY­ZA­CJE ZIE­LENI) I GO­SPO­DARKA DRZEWOSTANEM.

Wy­ko­nu­jemy kom­plek­sowe in­wen­ta­ry­za­cje den­dro­lo­giczne (in­wen­ta­ry­za­cje zie­leni) wraz z pro­jek­tem go­spo­darki drze­wo­sta­nem, na po­trzeby wła­snych opra­co­wań oraz dla firm ze­wnętrz­nych (m.in. dla urzę­dów, biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, de­we­lo­pe­rów, itp.)

Wy­ni­kiem in­wen­ta­ry­za­cji den­dro­lo­gicz­nej (in­wen­ta­ry­za­cji zie­leni) jest re­jestr ak­tu­al­nego stanu za­sobu ro­ślin­nego ba­da­nego te­renu, uwzględ­nia­jący roz­miesz­cze­nie po­szcze­gól­nych oka­zów, skład ga­tun­kowy oraz bliż­sze dane do­ty­czące wy­mia­rów, stanu zdro­wot­nego ro­ślin, itp.

Ze­brane w trak­cie prac te­re­no­wych dane ze­sta­wiamy w for­mie opi­so­wej (ta­be­la­rycz­nej) i graficznej.

1. Opis den­dro­lo­giczny spo­rzą­dzony w for­mie ta­be­la­rycz­nej zawiera:

- nu­mer inwentaryzacyjny

- okre­śle­nie na­zwy ro­dza­jo­wej i ga­tun­ko­wej drzew i krze­wów w ję­zyku pol­skim i łacińskim

- po­miary dendrometryczne:

  • dla drzew – ob­wód pnia, śred­nica rzutu ko­rony, wysokość
  • dla krze­wów – po­wierzch­nię oraz wy­so­kość skupiny

- uwagi o sta­nie jed­nostki za­wie­ra­jące opis stanu zdro­wot­no­ści i war­to­ści dendrologicznej

- za­le­ce­nia pie­lę­gna­cyjne oraz dys­po­zy­cje do­ty­czące go­spo­darki drze­wo­sta­nem (za­le­ce­nia wy­cinki, przesadzenia)

- za­le­ce­nia do­ty­czące za­bez­pie­cze­nia drzew i krze­wów na placu budowy

2. Część gra­ficzna przedstawia:

- lo­ka­li­za­cję zin­wen­ta­ry­zo­wa­nych drzew i krze­wów na ma­pie za­sad­ni­czej, wraz z nu­me­rycz­nym ich ozna­cze­niem, od­po­wia­da­ją­cym ta­be­la­rycz­nemu ze­sta­wie­niu w czę­ści opisowej.

Do­dat­kowo w ra­mach in­wen­ta­ry­za­cji den­dro­lo­gicz­nej mo­żemy wykonać:

  1. Do­ku­men­ta­cję fotograficzną
  2. Li­stę flo­ry­styczną terenu
  3. Opra­co­wa­nie ta­beli wie­ko­wej drzew (me­todą prof. L. Majdeckiego)
  4. Okre­śle­nie drzew pre­ten­du­ją­cych do ob­ję­cia ochroną jako po­mnik przy­rody (na pod­sta­wie gra­nic ob­wo­dów opra­co­wa­nych przez Cz. Łaszkę)
  5. Ta­belę opłat za wy­cinkę po­szcze­gól­nych drzew i krzewów
  6. Li­stę ro­ślin do usu­nię­cia, prze­sa­dze­nia bez na­li­cza­nia opłat
  7. Wa­lo­ry­za­cję dla po­trzeb projektu
  8. Pro­jekt na­sa­dzeń zastępczych

Za­chę­camy do współpracy.